Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA 22.2.2014

Valná hromada Ze dne 22. 2. 2014 20,00 hod na sále sokolovny Počet přítomných členů 25 základna má 48 členů z toho 8 dětí do 15ti let PROGRAM Kontrola usnesení Zapisovatel, ověřovatel - Výbor jednoty odvolání a zvolení - Plán práce rok 2014 - Roční vyúčtování provoz.nákladů za rok 2013 - interní kontrola finanční komisí - Kontrola inventarizace majetku- vybavení Karta dlouhodobého majetku - Daňové prohlášení za rok 2013 Výkaz zisku a ztrát Podvojné účetnictví a následné řešení - Žádosti o granty na rok 2014 Hřiště- umělý povrch a oplocení - Registrace sportovních oddílů stolní tenis, jmenné seznamy s rod.č. – statistika- plán práce- rozpis cvič.hodin, výkaz TJ , výkaz všestrannosti, - Info o nových stanovách ČOS OD 1.1.2014 - Transformace ČOS na SPOLEK v důsledku platnosti nového občanského zákoníku - Známky ČOS na rok 2014 a oddílové příspěvky informace - Nová smlouva o sdružené službě dodávek elektřiny – ČEZ snížený tarif - Nájemní smlouva na základě závazkového práva –audio - Sportovní akce –turnaje kulturní akce v sokolovně a v obci - zrušení členství v TJ noví členové TJ - oprava a rekonstrukce přední místnosti v sokolovně –původní sklad - diskuze Po zahájení valné hromady byl přivítán host -starosta obce Malíkovice Ing. Antonín Janča. Starostka TJ poděkovala za vynikající spolupráci a finanční podporu . 1. Kontrola usnesení z roku 2013 všechna usnesení byla splněna Úkol připojištění majetku trvá. 2. Zapisovatel Zuzana Stýblová, ověřovatel Pavel Stýblo 3. Výbor jednoty ruší funkci hospodáře z důvodu nutnosti vedení hospodaření v podvojném účetnictví . Účetnictví jednoty povede za úplatu renomovaná finanční účetní. Návrh na doplnění výboru o funkci jednatele. Byl navržen a všemi 25ti hlasy odsouhlasen Jaroslav Mittelbach Rovněž je nutno zvolit členy kontrolní komise . Návrh: předseda Marie Hartychová, Pavel Katona a František Veselý náhradník Jana Čabliková odsouhlaseno 23 hlasy - 2 se zdrželi hlasování 4. Příloha tohoto zápisu je plán práce a akcí na rok 2014 a vyvěšeno na informační tabuli v sokolovně 5. Roční vyúčtování za rok 2013 proběhlo nově zvolená kontrolní komise zkontroluje do 31.3.2014 6. Byla vytvořena a aktualizována karta dlouhodobého majetku. Vysledováno od posledního znaleckého posudku z roku 2000 a ze vzorně vedené evidence Monikou Kalinovou z finančních knih , peněžních deníků a dalších dokladů. Inventarizace drobného majetku- vybavení provedl a zkontroloval Jan Krym. 7. Danové přiznání za rok 2013 bylo vypracováno a odevzdáno na Finanční úřad ve Slaném včetně výkazu zisku a ztrát dne 17.2.2014. Obsah výkazu zisku a ztrát byl přečten. Zůstatek v pokladně k 1.1.2014 činil 5760,- zůstatek ve fondu oprav 508,- a na účtě v Fio bance 90 217.- Z účtu je nutno zaplatit do 31.3. 20014 České obci sokolské částka 61 000,- jako poslední splátka před financování grantu na opravu střechy nad sokolovnou. 8. Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2014 byla podána10.12.2013 pod čj. SVČ/VSA /017080/2014 a pod názvem projektu REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ A OPLOCENÍ celkové předpokládané náklady jsou 785 000,- vlastní investiční zdroje 85 000,- V současné době probíhá kontrola žádosti po formální stránce a během měsíce března bude probíhat posuzování žádosti hodnotící komisí a na jednání zastupitelstva Středočeského kraje proběhne schválení navržených dotací. 9. Registrace sportovního oddílu stolní tenis, Jmenné seznamy s rod.č. – Statistika- Plán práce- Rozpis cvič.hodin, Výkaz TJ , Výkaz všestrannosti byly odevzdány v termínu na Župu Budečskou 10. Ověřené Stanovy České obce sokolské pro úřední potřeby – např. při podávání žádostí o granty, jako příloha smluv atd. – jsou v zájmu lepší dostupnosti k vyzvednutí (event. objednání) na župách, jimž jsou pravidelně poskytovány;případně lze ověřené stanovy získat i v ČOS, Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1 - Malá Strana, u sestry Michaely Reifové - tel. 257 007 234, e-mail: mreifova@sokol.eu 11. Transformace ČOS na SPOLEK v důsledku platnosti nového občanského zákoníku bylo detailně projednáváno na 1 setkání članů jednoty v lednu 2014. 12. Známky ČOS na rok 2014 jsou pro studenty a důchodce 100 Kč,- pro ostatní 300,- Kč Oddílové příspěvky činí na člena 1000,- Kč ročně . Známky prosíme zaplatit nejdéle do 31.3.2014 oddílové příspěvky je možné platit i po částech celý kalendářní rok do 15.12.2014 13. Nová smlouva- dodatek o sdružené službě dodávek elektřiny – ČEZ snížený tarif distribuční sazba c45 D s dodávkou el.proudu 20 hodin snížený tarif byla podepsána dne 27.ledna 2014 14. Nájemní smlouva na základě závazkového práva –audio LG 50PN 4508 k dočasnému užívání za úplatu byla podepsána s br.V.Vencem a s platností do listopadu 2014 dne 1.2.2014 15. Sportovní turnaje vyhlášené župou Budečskou – 3-4 května na Křivoklátě – kolečko nohejbal TJ vyšle 3 družstva, konec září Slaný- volejbal k účasti přihlásil se br, Venc, Turnaje v stolním tenise budou probíhat celoročně a dispozice budou vždy předem oznámeny. Kulturní akce ŠIBŘINKY budou 8.března v sokolovně – organizací je pověřen br. Jaroslav Mittelbach, br.Jan Falař a ses. Lucie Spalničková Odpolední dětský rej od 17.00 v maskách s programem. Večer pro dospělé a vstupné je v masce za Začínáme v 19,30 Živá hudba od 20,00 hod. Minisokolení s buřtíky dne 29.3. organizuje ses. Marie Hartychová Opět velikonoční- jarní výstava ve spolupráci s obcí je plánována na 12. dubna. Čarodějnice ve středu 30.4. s občerstvením ohněm a buřtíky u Obecního úřadu. Dětský den bude pořádán 31.května – program bude upřesněn. 16. Podle stanov ČOS jsme nuceni zrušit členství br.T.Charvát, ses. Jitka Charvátová, br. L. Charvát br. P.Mittelbach, ses. K. Mittelbachová br. P. Čablik,br.D.Hora Noví členové – do dětského oddílu Karolína Kučerová a Tereza Lavičková 17. Probíhá oprava a rekonstrukce přední místnosti v sokolovně –původní sklad 18. Diskuze -- nikdo se nepřihlásil s příspěvkem do diskuze valná hromada ukončena v 20,55 Usnesení valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Malíkovice konané dne 22.února 2014 v sokolovně T. J. Sokol Malíkovice Valná hromada schvaluje: 1. Valná hromada je usnášení schopná. Z 40 členů způsobilých pro hlasování bylo zastoupeno 25 členů 2. Program valné hromady schválen všemi hlasy 3. Zapisovatelkou byla zvolena ses. Zuzana Stýblová a ověřovatelem br.Pavel Stýblo 4. Zprávu o činnosti. – plán práce na rok 2014 5. Zprávu o hospodaření zrušení funkce hospodáře – pokladník bude dodatečně určen 6. Zvolen jednatel br. Jaroslav Mittelbach s právem jednat za jednotu samostatně s podpisovým právem 7. Zvolena kontrolní komise 3 členná : 1. Marie Hartychová 2 . Pavel Katona 3.František Veselý a náhradnicí ses. Jana Čabliková Valná hromada bere na vědomí: 1. Roční vyúčtování provoz.nákladů za rok 2013 2. Kontrolu inventarizace majetku- vybavení Kartu dlouhodobého majetku 3. Daňové prohlášení za rok 2013 Výkaz zisku a ztrát Podvojné účetnictví a následné řešení 4. Žádosti o grant na rok 2014 Hřiště- umělý povrch a oplocení 5. Registrace sportovních oddílů stolní tenis, jmenné seznamy s rod.č. – statistika- plán práce- rozpis cvič.hodin, výkaz TJ , výkaz všestrannosti, odevzdání na župu Budečskou 6. Informaci o nových stanovách ČOS platných 1.1.2014 7. Transformace ČOS na SPOLEK v důsledku platnosti nového občanského zákoníku 8. Známky ČOS na rok 2014 a oddílové příspěvky 9. Dodatek ke smlouvě o sdružené službě dodávek elektřiny – ČEZ snížený tarif 10.Nájemní smlouvu na základě závazkového práva –audio 11. Sportovní akce –turnaje kulturní akce v sokolovně a v obci v prvním pololetí 12. zrušení členství v TJ a přijetí nových členů TJ 13. probíhající opravu a rekonstrukci přední místnosti v sokolovně –původní sklad Valná hromada ukládá: - kontrolní komisi – zkontrolovat účetní doklady za rok 2013 a průběžně v roce 2014 v jednotě - statutárním zástupcům jednoty (starosta, místostarosta, jednatel členové výboru, KK ) – seznámit se se stanovami tak, aby znali základní právní i organizační povinnosti jednoty