Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA 2018

 

                                                  Valná hromada

                     Ze dne 3. 2. 2018    20,00  hod na sále sokolovny

Počet přítomných  členů   16  z celkového počtu zletilých 33    hosté :  starosta obce Ing. Janča

 PROGRAM

1. Kontrola usnesení

2.  Zapisovatel, ověřovatel

3.  Plán práce rok 2018

4.  Roční vyúčtování provozních nákladů   za rok 2017 - interní kontrola finanční komisí

5.  Kontrola inventarizace majetku- vybavení      Karta dlouhodobého majetku  Katastr majetek

6.  Daňové prohlášení  za rok 2017   Výkaz zisku a ztrát  Podvojné účetnictví

7.  Žádosti o granty na rok 2018  vyúčtování programu VIII na  IS Sport    

8.  Registrace sportovních oddílů stolní tenis, jmenné seznamy  – statistika-

       plán práce- rozpis  cvič. hodin,   výkaz TJ     výkaz všestrannosti, povinnost elektronického podpisu,

9.  Známky ČOS na rok 2018 a oddílové příspěvky  informace

10. Nájemní smlouva na pole Agra

11. Zrušení členství v TJ    noví členové  TJ

12. Požární směrnice, požární plán, revize spalinových cest a hasicích přístrojů

13. DPP – cvičitelé – úklid sokolovny

14. Diskuzní  otázky

15. Country kapela – hudba k poslechu a tancem, občerstvení

 

Pro zahájení valné hromady jsme zvolili  v 20.00 min odložení o dalších 15 min. Při zahájení  v 20.15 hod bylo přítomno 16 členů,  takže jsme usnášení schopni

Kontrola usnesení z roku 2017  všechna usnesení byla splněna. Úkol podání žádosti o granty  trvá.

Zapisovatel ses. Lenka Čechová,  ověřovatel   br. Luboš Mach, Miroslav Hartych Odsouhlaseno     16 hlasy  nikdo se  nezdržel,     nebyl  proti

Plán práce přednesla kulturní náčelnice ses. Marie Hartychová  

Návrh na vypracování výroční zprávy za rok 2017 Odsouhlaseno     16 hlasy  nikdo se  nezdržel,     nebyl  proti

Roční vyúčtování provoz.  nákladů   za rok  2017 přednesl br.Venc   k 31.12.2017

Příjmy 284 567, 00, ve kterých   figuruje prodej sokolského hřiště obci, náklady na provoz byly v částce 203 973,00  hospodářský výsledek  + 80  594,00  K 31. 12. 2017 v pokladně bylo 2 270, 00 v hotovosti  a   na účtu jednoty 97 277,00

Byla předložena výsledovka sestavená účetní Štěpánkou Haklovou. Kontrola finanční komisí   bude provedena do 28. 2. 2018.  Platby – nákupy v hotovosti lze pořizovat s platební kartou  FIO  banky. Pokud členové výboru či pověření členové jednoty nakoupí schválenou věc, nebo vybavení za hotovost,  bude jim proti  předložení účtenek  celá částka  proplacena z účtu jednoty   na účet kupujícího.

Kontrola inventarizace majetku- vybavení -  v kartě  je zapsáno  o  25 290.00 více tzn.  stánek, plavecké pontony, ozvučení klubovničky pro děti. Hodnota drobného majetku je 240 576,00  zpracovala ses. Marie Vencová

Daňové  přiznání  včetně výkazu zisku a ztrát za rok 2017 bylo odevzdáno  ses. M.Vencovou  na FÚ 31. 1.2018  Vyúčtování daně vybírané srážkou DPP s rozpisem odvedeno 3905,00 bylo rovněž odevzdáno na FÚ dne 2. 2. 2018

Žádosti o granty na rok 2018  a  vyúčtování programu VIII na  IS Sport

Návrh starosty br. J. Mittelbacha k vypracování žádosti na projekt „ výměna stávajícího kotle za ekologické topení „ alespoň III. třídy   asi –vzduch  vzduch.  Jednota má zájem v rámci ochrany životního prostředí  splnit podmínku ekologického topení do roku 2019. Odsouhlaseno     16 hlasy  nikdo se  nezdržel     nebyl  proti Ses. M.Vencová vypracovala vyúčtování dotace na lektorné od MŠMT IS.SPORT a vložila do do systému v termínu. Čeká se na vyjádření MŠMT zda je  vše v pořádku. Na rok 2018 nebyl

MŠMT zatím vyhlášen žádný dotační titul, který by jednotě pomohl ke kvalitní sportovní  práci s dětmi v oddíle všestrannosti. Na Župu Budečskou byly v termínu odevzdány povinné dokumenty ses. M. Vencovou

Registrace sportovního  oddílů stolní tenis, jmenné seznamy, statistika, plán práce, rozpis  cvičebních hodin, výkaz všestrannosti TJ,  Kopie výkazu zisků a ztrát a  výroční zprávu za 2017 bude odevzdána do 31. 3. 2018

 Povinnost podání žádosti o elektronický podpis nutný k elektronickým jednáním a podávání žádostí či vkládání dokumentů státní správě byla splněna. Zatím  má podpis místostarosta  a jednatel. Starosta vyřídí do 31. 3. 2018 Podmínkou je mít alespoň dva el. podpisy- splněno

Známky ČOS na rok 2018 včetně sletových známek  jsou  pro děti a seniory 250,- Kč pro ostatní   550,00 .  Oddílové příspěvky na člena 1000,- Kč za rok. Prosíme  členy poslat na účet jednoty  nejdéle  do 30. 4. 2018  abychom mohli členské a sletové  známky objednat  a zaplatit  účtem na Župu.  Oddílové příspěvky  je možné platit i po částech celý kalendářní rok do 15. 12. 2018

Nájemní smlouva na pole  s Agrou Řisuty  byla aktualizována dodatkem ke smlouvě. Zajistil  ses. M.Vencová. Byl podán návrh  starostou jednoty Jaroslavem Mittelbachem  k  případnému prodeji pole k zemědělským účelům současnému  nájemci, který se o pole stará Zjistit cenovou nabídku od fa. Agra Řisuty. V případě uskutečněného prodej   parcely č. 301 z LV 62 by byla požadována  cena 12-15 Kč  za m2. V rámci udržení dobrého  životního  prostředí bychom utrženou částku vložili na ekologické topení v sokolovně, nebo zateplení budovy-opravu oken a dveří, případně střechy. Termín do 31. 5. 2018  Odsouhlaseno     16 hlasy  nikdo se  nezdržel,     nebyl  proti

 Zrušení členství v TJ     vystoupili tři členi TJ  z dětského oddílu neplatili příspěvky,   neúčastnili se akcí pořádaných oddílem všestrannosti pouze kulturních akcí zdarma Lavičková,Fejfar,Komová.  V roce 2017 obnovila členství Němcová Václava.

Požární směrnice, požární plán, revize spalinových cest, komína  a hasicích přístrojů bylo provedeno dle plánu revizí. Plán únikových cest,  a kontrola světelných zdrojů k únikovým cestám, označení tabulkami v sokolovně i na kotelně. Zajistil br.Venc a ses.Vencová . Požární kniha je vedena a uložena  v sokolovně.

Byly podepsány Dohody o provedené práci na cvičitele a pomahatele, kteří  budou zajištovat i úklid v prostorách klubovničky, sálu a soc. zařízení. Odměna 100,00 hrubého na hodinu. Odvod daní  na FÚ zajistí  opět hospodář br. V. Venc

a/ Starosta obce Ing. Janča poděkoval přítomným za dobrou  spolupráci s obecním  zastupitelstvem,  jako spolku v obci,  při sportovních a kulturních akcích.

 b/ Br. Krym Jan upozornil na nutnost zajištění upozornění rodičů  u nezletilých  a  nečlenech jednoty, kteří se účastní  různých sportovně kulturních akci, že jako nečleni  jednoty nemaj nárok na odškodnění při případném úrazu. Pojistná  událost se vztahuje pouze na členy, kteří si platí pojištění. Rodiče jsou seznámení,  že za své děti mají zodpovědnost sami. Pojistné je zahrnuto v členské známce.

c/ starosta jednoty br.Mittelbach poděkoval členům za účast a celoroční práci v jednotě.    Zvláště poděkoval ses. jednatelce M. Vencové

    Na závěr VH    zahájila Country kapela – hudbu  k poslechu a tanci a   občerstvením

  Zapsala Lenka Čechová