Jdi na obsah Jdi na menu
 


valná hromada 2017

25. 2. 2017

                     ZÁPIS   z valné hromady T. J. Sokol   Malíkovice  ze dne 25.2.2017

Počet přítomných  19  Zletilých členů jednoty je 33 Valná hromada dle stanov je usnášeníschopná

                                                      PROGRAM

 1. Zahájení br.Mittelbach starosta TJ
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele br.Mittelbach
 3. Schválení programu valné hromady br.Mittelbach
 4. Kontrola usnesení minulé valné hromady br.Krym místostarosta TJ
 5. Zpráva o činnosti, plnění plánu, granty,revize,  ses.Vencová jednatel TJ
 6. Zpráva o hospodaření  br.Venc  hospodář TJ
 7. Zpráva oddíl všestrannosti a  sportu  ses.Vencová cvičitel

8      Zpráva kontrolní komise  br.Veselý  předseda Kontrolní komise

9      Prodej hřiště Obci Malíkovice starosta TJ

10    Diskuze

Starosta TJ zahájil valnou hromadu v 20,05 hodin přivítáním členů jednoty.

Jmenoval zapisovatelkou Moniku Mittelbachovou, ověřovatelem Zuzanu Stýblovou

-schváleno 17 ti hlasy  2 se zdržel 

3. Po přečtení programu VH  nechal hlasovat, nikdo nevznesl odpor ani žádným bodem nepřispěl. – schváleno všemi 19 ti hlasy

4.  Kontrola usnesení za rok 2016  přednesl br.Krym   - příloha č.1

                                  – schváleno všemi 19 ti hlasy 

          5.  Předloženy kopie v termínu odevzdané na župu Budečskou

              Statistický výkaz jednoty

              Výkaz odboru všestrannosti

              Registrace sportovního oddílu

              Povinná revize kotle 

              Povinná revize a vyčištění komínu

 Byl aktualizován  dodatek nájemní smlouvy s platností do 30.9.2022  s Agrou nájem   pole a zvýšení nájemného na 2000,- za ha.

  Informace o jednání s managerem ČEZ ohledně dotace na ekologické topení- bylo   doporučeno nejdříve vyřešit výměnu oken a dveří na sále  tělocvičny

     Byly podány žádosti o granty

OV ČOS  na vybavení tělocvičny-všestrannost náklady TJ  9000,- žádost o 4500,-  Odbor všestranost ČOS na podporu projektů veř.přístupných akcí-žádost o 4000,-  OV ČOS program IV neckyáda  náklady TJ 6000,- žádost o 3000,-

MŠMT – program 133512-stavby rekonstrukce střechy žádost o 200 000,-

MŠMT –program VIII. Neinvestiční podpora sportu 33 000,- žádost o 30 000,-

6. Výsledovka za období 1.1.2016- 31.12.2016  

     Pokladna hotově   částka      7 069,00

     Účet Fio Banka     zůstatek 10 508,

Náklady- čl. známky za  3 800,- energie stočné,vodné 49 296,97, opravy 21 916,60  Daně,poplatky 12 464,00 , sportovní akce 85 627,20,lektorné 24 134,00 Odpisy 28 111,00  celkem   výdaje 225 349,77

  Výnosy- nájem tábor 4000,- nájem agra 1086,- tržby z prodeje na akcích 66 409,00 Dotace MŠMT 20 000,- Dotace TVZ Župa 24 495,- sponz.dary 10 000, Příspěvek na provoz OÚ 25 000,- Členské příspěvky a známky 74 000,-

                        Celkem příjmy   225 690,00

           Jednota hospodaří s vyrovnaným rozpočtem hlavní zdroj je v oddílových

          příspěvcích a členských a sletových známkách. Nemalou měrou osobní prací členů a pořádání akcí i pro širokou veřejnost . Přednesl br.V.Venc      

  Členské,sletové a oddílové známky na účet jednoty Fio banka 2000099302/2010

         Tato zpráva byla přijata a odsouhlasena všemi  19 ti přítomnými členy

      Návrh do usnesení  VH   Odsouhlaseno hospodaření jednoty je kladné.

     7. Zpráva o činnosti se týka žádos–Svět nekončí za vrátky, pravidelné kondiční cvičení,  plavání,bowling, turistiku, hry v přírodě a klubovničce, kultura –divadelní   představení,konání dětských dnů a mikulášské. Dospělí hrají volejbal, stolní  tenis,kulečník a bowling. Konají se společné návštěvy divadel a koncertů,výjezdní zasedání spojené s turistikou, akce spolu s obecním úřadem v Malíkovicích.Brigády  spojené s opravami sokolovny, topením a s tím související řezání dřeva .

  8. Br,Veselý dodal zápis z kontrolní a finanční komise za rok 2016   Návrh do usnesení  VH      Je nutné nechat provést po skončení topného období revizi hasicích přístrojů a zdroj.   k únikovým východům.Sledovat expiraci léčiv v lékárničce.

9. Dle stanov ČOS  podat žádost  o prodej sportoviště TJ s přílohami ohledně prodeje  za    smluvenou cenu Obci Malíkovice. Tento záměr byl   přijat a odsouhlasen  17 ti přítomnými členy 2 se zdrželi    Návrh do usnesení  VH   žádost předloží ses.Vencová na župu Budečskou   do 15.3.2017   

  10. Diskuze

     - br.Mittelbach si vezme na starost rozplánování zateplení a reko oken a dveří na            sále  Sokolovny a podia

 • Do smlouvy o prodeji sportoviště obci by měla být zakomponována klauzule o zachování pozemku alespoň na 40 let jako hřiště a sportoviště. Bezplatný vstup a pořádání sportú pro členy sokola
 • Za jednotu má právo jednat za všechny projednané body  v roce 2017  jednatel TJ Marie Vencová
 • Žádný z přítomných se o slovo nepřihlásil
 • Valáí hromada je ukončena hlasováním a odsouhlasením všech bodů.

Konec  VH v 22.15 hod.